Trešdiena,
2021.gada
21.aprīlis
<-atpakaļ

"Light house Jurmala", viesnīca
 
Adrese: Gulbenes iela 1a, Dzintari, Jūrmala, LV - 2015
Telefons:+371 67511445
E-pasts: office@lhj.lv
Web: www.lhj.lv
Vērtējums: 23
Apraksts | Bildes | Komentāri/Novērtējums (1)

Oriģinālā, pel­doša kuģa si­lu­etā iz­ve­idotā vi­esnīcas ēka, pilnībā at­bilst jūras ceļoju­ma tēmai. Vi­esnīcas in­terjers ir mak­simāli pi­etu­vināts īstam kuģim: hallē ir milzīgs kamīns kuģa kur­tu­ves ve­idā, klāja luk­tu­ri, kuģa si­jas, dzelzs dur­vis ar ilu­mina­tori­em un li­els akvārijs ar ek­so­tis­ki­em jūras dzel­mes iemītni­ekiem.Kat­ru va­karu fo­ajē pārtop par kop­kajīti, kur vi­esnīcas vi­esi pulcējas uz tra­dici­onālo tējas dzeršanu.

Vi­esnīcas-sa­lona no­vato­riskā kon­cepci­ja at­bilst devīzei „Vi­sa pa­sa­ule vi­enā vi­esnīcā!” Nu­muru in­terje­ra ide­jas pārste­idz ar sa­vu oriģina­litāti. Katrs no šiem vi­en­pads­mit nu­muri­em ir mazs konkrētas valsts stūrītis. In­terje­ru radītāji apbrīno­jami smal­ki un iz­justi ir at­ve­ido­juši kat­ras valsts tēlu, raks­tu­ru, na­ci­onālo ko­lorītu. Tie bur­tiski ir pi­esātināti ar tās valsts smaržu, garšu un aromātu, ku­ru tie „pārstāv”.

Vi­sos nu­muros ir iekāro­tas ērtas vir­tu­ves, kur katrs vi­esis var sev pa­gata­vot vi­eg­las bro­kas­tis vai ied­zert va­kara tēju, ve­roti­es sa­ul­ri­etā. Van­nas is­ta­bas ir ierīko­tas at­bils­toši vismūsdi­enīgākajām prasībām. Te var ne ti­kai veldzēti­es dušā vai ba­udīt pel­di vannā, bet arī pak­la­usīti­es mūzi­ku, un pasūtīt šam­pa­ni­eti nu­murā ne­izkāpjot no džaku­zi.

 Pa vi­su vi­en­pads­mit nu­muru lo­gi­em pa­veras skats uz jūru, un jūras aina­vas pa­norāmu var vērot, pat ne­pi­eceļoti­es no gul­tas.

 

 

    

 

  

 

 

  

 

ŠEIT VAR NOPIRKT

LAIKRAKSTA

ELEKTRONISKO VERSIJU

 

(pdf):JAUNĀKAIS LAIKRAKSTS

Laikrakstu arhīvs

Kur abonēt 

Kur nopirkt